فرماندارميبد

بخشي ازهزينه هاي خيري بايد به سمت نيازهاي واقعي جامعه هدايت شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه شوراي مشاركت هاي مردمي با اشاره به هزينه هاي خيرين درايام ومناسبت هاي مذهبي گفت : هزينه هاي خيرين درايام ومناسبت هاي مذهبي وعزاداري درشهرستان ميبد برجسته است و بايد بخشي ازاين هزينه ها را به سمت نيازهاي واقعي محرومين ومستضعفين هدايت كرد
فرماندارميبد

رجائي تصريح كرد : متاسفانه اين هزينه ها درحالي در جامعه هزينه مي شود كه افراد زيادي به نان شب محتاج اند

فرماندارميبد گفت : اعضاي شوراي مشاركت هاي مردمي بايد تدابيروراهكارهاي مناسبي را با فرهنگ سازي و مشاركت خيرين براي رفع نيازهاي جامعه بينديشد
فلاح رئيس اداره بهزيستي هم دراين جلسه با اشاره به فعاليت هاي موسسات خيريه گفت : درشهرستان ميبد 36 موسسه خيريه وجود دارد كه به فعاليت هاي عمومي ومذهبي مشغولند
فلاح درادامه ازشكل گيري اتحاديه موسسات خيريه درشهرستان ميبد خبرداد وافزود : قراراست اين اتحاديه به صورت موسسه مادردرجهت ارتقاء موسسات و تخصصي شدن آنها تلاش كند
دكتريزدي رئيس مركزبهداشت ودرمان ميبد هم با انتقاد ازشرايط حاكم درهيات هاي عزاداري برفرهنگ سازي بيشتردررعايت بهداشت ، رعايت هزينه ها و تصميم گيري جديي براي ساماندهي هزينه ها وهدايت بخشي ازآن به سمت نيازهاي واقعي جامعه تاكيد كرد
توجه به مسكن نيازمندان ، اجراي طرح شكرانه ، سامان دهي موسسات خيريه بخشي ازمباحثي بود كه دراين جلسه به آن پرداخته شد
آدرس کوتاه :