معاون فرماندارميبد

بحث يكطرفه شدن خيابان مهرجرد قطعي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مهندس عليرضا فلاح درجلسه شوراي ترافيك ميبد ازيك طرفه شدن خيابان مهرجرد درهفته آينده خبرداد وافزود : بحث يكطرفه شدن خيابان مهرجرد قطعي شده است و ازهفته آينده اين خيابان يكطرفه مي شود
معاون فرماندارميبد

كنترل امنيت وايمني دانش آموزان ، خط كشي عابرمدراس ونصب علائم مناسب ، جلوگيري ازورود موتورسيكلت به مدارس ، احداث پاركينك درغرب شهرستان وايجاد ايستگاه تاكسي جهت جابه جايي مسافرين درتقاطع ندوشن و پيشگيري ازخطرات احتمالي تقاطع غيرهمسطح ميبد ازمباحثي بود كه اعضاي شوراي ترافيك برآن تاكيد داشتند

آدرس کوتاه :