با حضور فرماندار جلسه تعزيرات آرد و نان شهرستان ميبد برگزار شد

با حضور فرماندار جلسه تعزيرات آرد و نان شهرستان ميبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،فرماندارميبد درجلسه تعزيرات آردونان شهرستان ميبد كه در محل فرمانداري تشكيل شد پيرامون اهم مسائل آردونان ازجمله دقت درمسائل بهداشتي ، نظارت بركيفيت و وزن و تعيين تكيلف پروانه هاي موافقت شده مطابق با قوانين نظام صنفي پرداخت وافزود :
با حضور فرماندار جلسه تعزيرات آرد و نان شهرستان ميبد برگزار شد

با هدفمندسازي يارانه ها و نظارت هاي ويژه درايام نوروزبايد نان ازكيفيت بالايي برخوردارباشد

دراين جلسه مقررشد ؛  كليه درخواستهاي واحدهاي آزادپزكه قبلا درخواست داده بودند و شش ماه ازتاريخ مجوزآنها گذشته وهيچگونه پيگيري انجام نداده اند براساس تبصره يك ازماده دو آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام تقاضا مجوزآنها لغوگردد
درادامه مقررشد ؛  واحدهاي نانوايي موجود درحال پخت بدون پروانه ، و واحدهاي داراي پروانه كه هنوزشروع به فعاليت نكرده اند ؛ پي گيري هاي لازم را برا ي كسب پروانه وشروع فعاليت انجام دهند
همچنين با صدورمجوزبه  واحدهاي سنتي پزهم  موافقت شد  
آدرس کوتاه :