با حضورمعاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهرامام رضا (ع) درميبد : كارگاه قند بدرآباد و كارگاه توليدو بسته بندي پد درميبد افتتاح شد .

با حضورمعاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهرامام رضا (ع) درميبد : كارگاه قند بدرآباد و كارگاه توليدو بسته بندي پد درميبد افتتاح شد .


با حضورحسيني نژاد معاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهرامام رضا (ع) كارگاه قند دربدرآباد و كارگاه توليد و بسته بندي پدهاي نسيم حيات دربفروئيه ميبد با حمايت مالي صندوق مهرامام رضا (ع) به بهره برداري رسيد.
با حضورمعاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهرامام رضا (ع) درميبد : كارگاه قند بدرآباد و كارگاه توليدو بسته بندي پد درميبد افتتاح شد .

قلي زاده معاونت اداري مالي صندوق مهركشورو همتي مديراموراستانها نيزدراين افتتاحيه ها حضورداشتند .

به گزارش خبرنگارصدا وسيما درميبد معاون اعتبارات درخصوص تسهيلات صندوق مهرامام رضا (ع) گفت : براي اين كه بخشي ازمشكلات مردم حل شود تفاهم نامه ايي با وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن امضاء شده است تا ازطريق بنياد مسكن و مسكن و شهرسازي افراد مراجعه كننده به بانك مسكن معرفي شوند .

حسيني نژاد درخصوص طرح هاي صنعتي نيمه فعال ميبد نيزافزود : براساس بودجه ساليانه اعتباراتي دراختياراستانها و شهرستانها درقالب اعتبارات خود اشتغالي قرارميگيرد .

وي درزمينه مهاربيكاري با اظهارخرسندي  گفت : برنامه هاي گسترده ايي براي بيكاران درسال آينده دردست اجراء  دارند و 150 هزارشغل جديد دررسته خانگي ، خود اشتغالي و كارآفريني را مورد بررسي قرارداده اند .

معاون اعتبارات صندوق مهرافزود : براي ريشه كن كردن بيكاري 2 هزارروستاي هدف مورد نظراست و تا يك ميليارد ريال وام اشتغال مي دهيم .

وي درخصوص خريد يا ساماندهي ساختمانهاي صندوق مهرامام رضا(ع) نيزگفت : براي ساختمانها صندوق نيز برنامه هايي دردست اقدام است .

آدرس کوتاه :