با حضورفرماندارميبد برنامه هاي دستگاههاي مختلف شهرستان ميبد درهفته دولت بررسي شد

با حضورفرماندارميبد برنامه هاي دستگاههاي مختلف شهرستان ميبد درهفته دولت بررسي شد


محمد رضا رجايي درجلسه بررسي برنامه هاي دستگاهها درهفته دولت ، ضمن گرامي داشت بازگشت آزادگان سرافرازبه ميهن اسلامي اظهارداشت :
با حضورفرماندارميبد برنامه هاي دستگاههاي مختلف شهرستان ميبد درهفته دولت بررسي شد

متاسفانه به علت ضعف روابط عمومي دستگاهها ، اطلاع رساني مناسب درخصوص عملكرد دستگاهها ارائه نمي شود .

فرماندارميبد افزود : مردم زماني كه متوجه شوند دستگاهها تلاششان درجهت انجام مطالبات بحق آنها است ؛ احساس دلبستگي به سيستم اداري و نظام پيدا مي كنند .

مشعلچي رئيس كيته امداد امام خميني نيزدراين جلسه كلنگ زني مجتمع فرهنگي و تربيتي را ازبرنامه هاي اين اداره درهفته دولت بيان كرد .

گفتني است : افتتاح كانون همياري مهدهاي كودك مركزتوانبخشي آيت الله حائري و افتتاح دفترتوسعه محلي ده آباد طرح فقرزدايي ازاداره بهزيستي ، نورپردازي قلعه مهرجرد ازاداره ميراث ، مراسم ميثاق با شهداء گلزارفيروزآباد و تيراندازي ازبسيج ادارات ، افتتاح رمپ 5/1 كيلومتري جاده درين ، احداث پل ركن آباد ، احداث پل شهرك شهداء و بهسازي محورميبد – ندوشن، آسفالت شهرك فجربيده ، آسفالت خيابان مهرآباد وركن آباد ازاداره راه ، افتتاح 20 واحدي شهرك فجربيده ازاداره مسكن و شهرسازي ازبرنامه هاي دستگاهها درهفته دولت ازآنها نام برده شد .

آدرس کوتاه :