بازرسان سازمان جهاني يونسكو در ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : هيات بازرسي كميسارياي عالي سازمان جهاني يونسكو متشكل از اقدم ، مهدوي ، عباسي و سلطاني از شهرك مهاجرين شهرستان ميبد بازديد نمودند .


مدرسه دخترانه و پسرانه ، مركز درماني و منازل ساخته شده در شهرك مهمانشهر ميبد از جمله مراكزي بود كه مورد بازرسي قرار گرفت . طي اين بازديد مسئول بازرسي اين هيات با برخي مهاجران نيز به گفتگو نشست . انصاري كارشناس اتباع بيگانه  در اين بازديد آنها را همراهي نمودند .  
آدرس کوتاه :