گزارش تصویری(4)؛

بازدید هیئت های عالی نظارت بر انتخابات استان از میبد


هیئت های عالی نظارت بر انتخابات استان از ستاد انتخابات و شعبه های اخذ رای در میبد بازدید نمودند.


آدرس کوتاه :