بازدید فرماندار از مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی روستای رکن آباد

بازدید فرماندار از مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی روستای رکن آباد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد،فرماندارميبد دربازديد ازمركزترويج خدمات جهاد كشاورزي روستاي نمونه ركن آباد شهرستان ميبد گفت : با توجه به دامنه تنوع فعاليت هاي جهاد كشاورزي ، اعتبارات ، متناسب با ظرفيت و حجم كارجهاد كشاورزي درشهرستان ميبد نيست .
بازدید فرماندار از مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی روستای رکن آباد

محمد رضا رجايي خشك سالي و كمبود آب را مشكل جدي كشاورزان شهرستان ميبد  بيان كرد و افزود : بايد با افزايش اعتبارات درخصوص تعويض لوله هاي آبياري و استفاده ازشيوه هاي نوين آبياري ،  وضعيت كشاورزي را درشهرستان ميبد  ارتقاء داد .

رجايي يكي ازراههاي افزايش بهره وري را آموزش كشاورزان درخصوص مبارزه با آفات مزارع بيان كرد و افزود : بايد درحوزه هاي مختلف ، بدنبال افزايش بهره وري آب و خاك و زمين باشيم .
سيد جلال عظيمي دخت سرپرست جهادكشاورزي شهرستان ميبد نيزدراين بازديد ، گزارشي ازوضعيت كشاورزي و مشكلات موجود ارائه داد .
 رجايي بعدازبازديد ازمركزترويج خدمات كشاورزي ركن آباد به همراه سيدجلال عظيمي دخت سرپرست جهاد كشاورزي ميبد ازيكي ازگلخانه هاي كشت خيارسبزو گوجه روستاي ركن آباد نيزبازديد كرد .
اين گلخانه با نيم هكتارمساحت و 25 تن دريك دوره 3ماهه توليد دارد .
آدرس کوتاه :