بازدید اعضای ستاد انتخابات استان از بخشداری ندوشن و جلسه با اعضای ستاد انتخابات بخش ندوشن


...

در این بازدید که مدیر کل محترم سیاسی و انتخابات استانداری و معاون محترمشان، مدیر کل محترم فن آوری و اطلاعات استانداری و معاون محترم مدیر کل اداری و مالی استانداری حضور داشتند، جلسه ای با اعضای ستاد انتخابات بخش ندوشن برگزار گردید.همچنین کارشناسان محترم حراست، فن آوری و انتخابات فرمانداری میبد نیز در این جلسه حضور داشتند که نسبت به بررسی  مسائل و رفع کاستی های مورد نیاز بخشداری ندوشن جهت برگزاری با شکوه  انتخابات آتی تصمیماتی اتخاذ گردید

بعد از جلسه مدیران کل محترم استانداری از بافت تاریخی شهر ندوشن ،مسجد جامع، منارجنبان نیز بازدید نمودند.


آدرس کوتاه :