بازدید استانداریزد از شعبه‌های اخذ رأی درمیبد


دکتر طالبی استانداریزد با حضور در فرمانداری میبد و از عوامل برگزاری انتخابات قدردانی نمود. طالبی سپس با حضور در چندین شعبه اخذ رأی در شهرستان میبد از نزدیک با فرایند رأی‌گیری آشنا شد و از حضور حماسی و پرشور و شعور مردم میبد در لحظات اولیه رأی‌گیری در شعبه‌های اخذ رأی تقدیر کرد.


آدرس کوتاه :