بازديد معاون مديركل دفترفني استاندار ازپروژه مسكن مهرشهرستان ميبد + تصاوير

بازديد معاون مديركل دفترفني استاندار ازپروژه مسكن مهرشهرستان ميبد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، ابوالحسني معاون مديركل دفترفني استانداري يزد ، فرماندارو جمعي ازروساي ادارات شهرستان ميبد ازپروژه 120 واحدي و همچنين فازدوم مسكن مهرشهرستان ميبد بازديد كردند
بازديد معاون مديركل دفترفني استاندار ازپروژه مسكن مهرشهرستان ميبد + تصاوير

درجلسه اي كه بعدازبازديد درسالن اجتماعات فرمانداري ميبد درهمين راستا برگزارشد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد با ابراز نگراني ازنيمه فعال بودن و روند اجراي پروژه مسكن مهردرشهرستان ميبد گفت : با تعهدي كه استاندارمحترم ازفرمانداران درتسريع تكميل پروژه مسكن گرفته است بايد با تمام قوا اين پروژه به اتمام برسد

رجايي افزود : تا افتتاح پروژه مسكن مهروقتي نمانده و لوله كشي گازداخل ساختمان ، آب و فاضلاب ، برق ،مخابرات ، محوطه سازي و مسيرورود به پروژه مسكن مهربايد با سرعت بيشتر به اتمام برسد
ابوالحسني معاون مديركل دفترفني استانداري هم دراين جلسه با اشاره به كيفيت پروژه هاي مسكن مهر اظهارداشت : با يد ضمن حفظ قيمت پايين در پروژه هاي مسكن مهر، به كيفيت سازي مصالح و تاسيسات بكارگرفته شده توجه جدي شود
ابوالحسني افزود : درتجربه اي كه درفازاول پروژه مسكن مهربدست آمده ؛  فازدوم بايد عاري ازمسائل ومشكلاتي كه درفازاول وجود داشت  باشد
فياضي پيمانكارمسكن مهرهم دراين جلسه گزارشي ازروند اجراي پروژه ارائه نمود
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :