بازديد كارشناسان امورروستايي استان ازبخش مركزي ميبد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، كارشناسان دفترامورروستايي استانداري بعدازبازديد ازبرخي ازروستاها و دهياري هاي شهرستان ميبد ازجمله دهياري روستاهاي مزرعه بيده ، حسن آباد ، ركن آباد ومهرآباد واموراداري ومالي دهياري و تعدادي ازپروژه هاي اجرا شده درسطح روستاها درنسشتي درسال اجتماعات فرمانداري عمده مشكلات روستاها را بررسي كردند

دراين جلسه همچنين ساختمان اداري شركت تعاوني دهياري هاي ميبد وسرمايه شركت ،اقدامات عمراني ، ماشين آلات ،معادن شن وماسه واشتغال زايي واحدهاي توليدي مورد بررسي قرارگرفت

محمدحسن قاسمي بخشدارمركزي ميبد دراين جلسه ضمن قدرداني ازتيم كارشناسان امورروستايي به بيان برخي ازمشكلات روستائيان واقدامات انجام شده دربخش هاي مختلف پرداخت وبا اشاره به تحولات اخيردرروند بودجه مديريت دهياريها وشركت تعاوني دهياريها ، اظهاراميدواري كرد ؛ با تعامل سازنده بين شوراهاي اسلامي ، دهياران وشركت تعاوني با بخشداري مركزي وازطرفي بخشداري مركزي با فرمانداري و مديريت امورروستايي استانداري وديگرادارات بتوان گام هاي بزرگي درجهت پيشرفت ، عمران وآباداني وايجاد درآمدهاي پايداربراي روستاها برداشت
حيدري معاون مديركل امورروستايي هم دراين جلسه ازتعامل خوب بين شوراهاي اسلامي ، دهياران وشركت تعاوني وبخشدارمركزي قدرداني كرد
حيدري درادمه توجه بيشتردهياران به قانون ده ودهياري وآيين نامه مالي دهياري ها ، حضوردرميان مردم ، برگزاري جلسات شوراي اسلامي دهياري با مردم ، جلسات با بخشدار مركزي ،ساماندهي ساختمان واموردفتري دهياري ، حضوردهياردرساعت مشخص دردهياري ،هماهنگي جهت به ثمررساندن اهداف شركت تعاوني دهياري ها به عنوان بازوي توانمند واجرايي دهياري را خواستارشد
درادامه كارشناسان دفترامورروستايي ضمن بيان برخي مشكلات به سوالات حاضرين پاسخ دادند
گفتني است تيم بازديد كننده شامل حيدري معاون مديركل امورروستايي ، دهقان زاده كارشناس امورساخت وسازوعمران روستايي ، پاكدل مسئول امورمالي دفترامورروستايي ، فرقاني كارشناس امورشركت هاي تعاوني ، خانم رضا زاده كارشناس انفورماتيك وبانك اطلاعات روستايي استان به همراه بخشدارمركزي ميبد بودند
 
    
 
آدرس کوتاه :