بازديد فرماندار ميبد از ادارات دارائي و تأمين اجتماعي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد طي بازدي سرزده از اداره تأمين اجتماعي و دارائي شهرستان ميبد از نزديك با عملكرد آنها آگاه شدند .


رجائي ابتدا ساعت 13 از اداره تأمين اجتماعي ميبد بازديد نمودند و سپس با زارع معاون اين اداره به گفتگو نشستند .
اداره دارائي دومين اداره اي بود كه فرماندار ميبد در ساعت 13:30 از آن بازديد نموده و با حبيبي رئيس اين اداره در خصوص نحوه اخذ ماليات و ميزان آن در شهرستان ميبد گفتگو نمودند .
رجائي فرماندار ميبد ضمن تقدير از پرسنل اين دو اداره  از روساي اين ادارات نيز به دليل وظيفه شناسي و تكريم ارباب رجوع قدرداني كردند .
آدرس کوتاه :