بازديد فرماندارميبد ازواحدهاي توليد كاشي درحال افتتاح


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد ازدو واحد توليد كاشي وسراميك شهرك صنعتي جهان آباد شهرستان ميبد كه درمرحله بهره برداري قراردارد بازديد كرد

اين واحدها كه تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به بهره برداري مي رسد ؛ با سطح توليد روزانه 28 هزارمترمربع كاشي وسراميك و 5 خط توليدي زمينه اشتغال 280 نفررا درشهرستان ميبد فراهم مي كند

فرماندارميبد دراين بازديد ، مديريت منابع انساني وتربيت نيروي متعهد وكارآمد ، به كارگيري دانش وتكنولوژي و سرمايه گذاري را ازمحورهاي مهم مديريت درصنعت برشمرد وافزود : صاحبان سرمايه بايد با افزايش بهره وري و كيفيت وكاهش قيمت تمام شده توليدات خود به سمت ورود به بازارهاي جهاني باشند

آدرس کوتاه :