بازديد فرماندارميبد ازنمايشگاه بين المللي كاشي وسراميك


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد : فرماندارميبد درآخرين روزازپنجمين نمايشگاه بين المللي كاشي وسراميك ميبد ازاين نمايشگاه بازديد كرد . محمد رضا رجايي دربازديد ازتعدادي ازغرفه هاي شركت هاي داخلي گفت : ما ايمان داريم كه شركت هاي داخلي درتوليدات خود ازنظركمي وكيفي كمترازشركت هاي خارجي نيستند .

فرماندارميبد درادامه ازغرفه هاي كشورهند ، چين و ايتاليا هم بازديد كرد ودراين بازديد درگفتگوبا نمايندگان اين كشورها گفت : دراين شرايط به وجود آمده ،‌تقويت تعامل وارتباط قوي درعرصه هاي مختلف اقتصادي به نفع هردو طرف است وتاثيربسزايي مي تواند دراشتغال واقتصاد اين كشورها فراهم سازد .

آدرس کوتاه :