بازديد فرماندارميبد ازنخستين واحد تمام اتوماتيك توليد آجرپرسي درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندارميبد ازيك واحد تمام اتوماتيك توليد آجرپرسي درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد .


واحد توليد آجر زمرد فام نخستين واحد تمام اتوماتيك پرسي دراستان است كه با يك خط توليد روزانه 40 هزارقالب انواع آجرليفتون وپلاك به رنگ هاي قرمزوزرد توليد مي كند.
اين واحد ازخرداد ماه سال جاري درزميني به مساحت 10 هكتاردرشهرك صنعتي جهان آباد ميبد وبا سرمايه گذاري 5 ميليارد تومان راه اندازي وزمينه اشتغال 50 نفررا فراهم آورده است .

فرماندار ميبد ضمن بازديد از بخشهاي مختلف اين پروژه با روند توليد آشنا شدند و اظهار اميواري كردند اين كارخانه  بتواند  با توليد بيشتر نيازهاي مردم را مرتفع نمايد  .

آدرس کوتاه :