بازديد رئيس دانشگاه علمي – كاربردي واحد استان يزد ازپروژه مركزعلمي – كاربردي ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، ناصرصدرا ابرقويي رئيس دانشگاه علمي – كاربردي واحد استان يزد ازپروژه مركزعلمي – كاربردي شهرستان ميبد بازديد كرد

نادعلي نامجو رئيس مركز علمي – كاربردي ميبد دراين بازديد گفت : اين مركز شامل ساختمان آموزشي واداري است وعمليات اجرايي آن در زيربناي 11 هزارمترمربع دردوطبقه ازبهمن ماه سال 1390 آغازشده است ودرحال حاضراز40 درصد پيشرفت فيزيكي برخورداراست

نامجو افزود : براي احداث اين مركز4ونيم ميليارد تومان اعتبارپيش بيني شده است كه تا به حال تنها 700 ميليون تومان ازمحل اعتبارات عمراني مركزهزينه شده است
وي گفت : درصورت تامين اعتبارات پيش بيني شده اين مركزدربهمن ماه سال جاري به بهره برداري مي رسد
فرماندارميبد هم دراين بازديد ضمن قدرداني ازتلاش هاي خالصانه نامجو رئيس مركزعلمي – كاربردي ميبد برنظارت بيشترو رعايت استاندارهاي لازم دراحداث اين مركزتاكيد كرد
آدرس کوتاه :