بازديد استاندارازطرحهاي مهرماندگاردرميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، طرح مهرماندگارطرح هاي درشرف بهره برداري است كه دولت درسال توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني براي حمايت ازصنايع داخلي به آن پرداخته است

دراين طرح دولت براي شناسايي واحدهاي صنعتي كه تا پايان سال به بهره برداري مي رسند تاكيد دارد

براي به بهره برداري رسيدن اين واحدها قراراست دولت بودجه واعتبارات لازم را اختصاص دهد
درشهرستان ميبد 4 واحد صنعتي بزرگ درقالب طرح مهرماندگارقرارگرفته  كه براي بهره برداري هريك ازاين واحدها بين 16 تا 25 ميليارد تومان نيازاست  وبا راه اندازي اين واحدها زمينه اشتغال بيش از800 نفردرشهرستان ميبد فراهم مي شود
استاندار، مديركل صنعت معدن وتجارت وفرماندارميبد ازاين واحدها بازديد كردند

استانداربا بازديد ازهريك ازاين واحدها و بررسي مشكلات آنها ازجمله نقدينگي برتسريع درحل مشكلات اين واحدها تاكيد كرد

آدرس کوتاه :