فرماندارميبد

بارندگي هاي اخيردرشهرستان با كمترين خسارت مهارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مديركل بحران استان درجلسه ستاد بحران شهرستان ميبد برايجاد سيل بندهاي مناسب دربالادستي شهرستان ميبد تاكيد كرد
فرماندارميبد

برزگري افزود : با توجه به سطح آسفالت و ايزوگام بودن پشت بام ها رواني آب درسطح شهرستان نسبت به گذشته بيشتراست وبايد درمهارآب هاي روان درسطح شهرو هدايت آن به چاهها و منابع زيرزميني ازاين نعمت خدادادي استفاده كرد

فرماندارميبد هم در اين جلسه گفت : ازآغازشروع باران وبا همه توان درمهارآبگرفتگي درسطح شهرستان حاضر بوديم وبا كمترين خسارت سيل و آب گرفتگي معابررا مهاركرديم
رجائي درادامه ضمن قدرداني ازهمكاري همه دستگاههاي ذي ربط دربارندگي اخيربا اشاره به ظرفيت هاي ميبد ، تامين تجهيزات ازجمله پمپ وتانكردر جمع آوري آب هاي سطحي درشهرستان ميبد را خواستارشد
مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد هم ايجاد پل و اجراي ادامه ديوارساحلي با مشاركت دهياري ها را ازاولويت هاي ستاد بحران شهرستان عنوان كرد
فلاح با اشاره به شيب شهرستان ميبد و خروج آب ازسفره هاي زيرزميني برايجاد سيل بندهاي متعدد تاكيد كرد وافزود : با توجه به شيب تند شهرستان به سمت پايين دستي با ايجاد سيل بندهاي مناسب درمسيركارگاههاي شن وماسه و صنايع مي توان هم زمينه استفاده آب دركارگاههاي صنعتي را فراهم كرد وهم آب را به سفره هاي زيرزميني هدايت كرد
آدرس کوتاه :