ايجاد پايگاههاي داوطلبان جمعيت هلال احمر روستاها درميبد

ايجاد پايگاههاي داوطلبان جمعيت هلال احمر روستاها درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي كه با حضوربنا رئيس جمعيت هلال احمرميبد ، بخشدارمركزي و دهياران روستاها درهلال احمرشهرستان ميبد برگزارشد ، درخصوص ايجاد پايگاههاي داوطلبان جمعيت هلال احمر روستاها وتشكيل تيم هاي امداد و نجات روستايي بحث وتصميم گيري شد
ايجاد پايگاههاي داوطلبان جمعيت هلال احمر روستاها درميبد

بنا رئيس جمعيت هلال احمرشهرستان ميبد درجمع دهياران روستا هدف ازايجاد پايگاههاي دوطلبان درروستاها را گسترش فعاليت هاي جمعيت هلال احمر،  سازماندهي كمك هاي داوطلبين مردمي و جمع آوري كمك هاي مردمي درمواقع اضطراري عنوان كرد

رئيس جمعيت هلال احمرميبد همچنين گفت: با تشكيل تيم هاي امداد ونجات درروستاها سريعترمي توان به روستائيان درمواقع بروزحوادث غيرمترقبه كمك رساني كرد
دراين جلسه مقررشد دهياران ظرف دو هفته نسبت به تشكيل پايگاهاي داوطلبين وتيم امدادونجاد درروستاهها اقدام كنند
آدرس کوتاه :