با حضور فرماندار ميبد


امام جمعه ميبد دراين جلسه برافزايش درآمدزايي شهرستان تاكيد كرد وافزود: بايد مجموعه ايي ازمديران بومي كه تجربه مديريتي درسطوح مختلف دارند دربرنامه ريزي شهرستان به سمت درآمدزايي واجراي پروژهاي درآمدزا به كارگرفته شوند.
آيت الله اعرافي بهره گيري ازنخبه گان وفرهيختگان شهرستان را درپيشرفت وتعالي شهرستان ميبد درعرصه هاي مختلف وتحقق آرمانهاي توسعه اقتصادي مهم دانست وبرساماندهي اين جريان درشهرتاكيد كرد .
مسئولين دراين جلسه با اشاره به سقوط درآمد شهرستان ميبد ازرتبه دوم به رتبه سوم معتقدند ، ماليات ارزش افزوده براساس فروش كارخانجات محاسبه مي شود وبا توجه به اينكه بخشي ازكارخانجات به علت صادرات ازپرداخت ماليات ارزش افزوده معافند درآمد شهرستان رشد چنداني  نداشته است .

مسئولين پتانسيل هاي دامداري وكشاورزي بخش ندوشن ، ورود بخش خصوصي وسرمايه گذاري درصنايع مادروهايتك را بخشي ازراهكارهاي افزايش درآمد شهرستان دانستند ومقررشد با بهره گيري ازايده وطرح مديران با تجربه ونبخگان دراين راستا تلاش شود.