فرماندارميبد :

اولين جلسه انجمن كتابخانه هاي شهرستان ميبد در سال جاري برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه انجمن كتابخانه هاي شهرستان ميبد با حضور اعضاء در محل فرمانداري تشكيل شد .
فرماندارميبد :


در اين جلسه مصوبات قبلي مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص موارد انجام نشده تصميماتي اتخاذ گرديد .  
1 – در خصوص آزاد سازي جاده كتابخانه مركزي شهرداري  پيگيري نمايد  تا پس از تصويب در طرح تفصيلي اقدام لازم انجام شود .  
2 – در خصوص هزينه هاي انجام شده توسط انجمن ، شهرداري از محل درآمد خود بيش از 5% قانوني كه پرداخت مي نمايد با درخواست انجمن و تأئيد فرماندار و دستور امام جمعه محترم اقدام شود . 3 – كتابخانه دانشكده علوم قرآني با نظر مساعد آقاي موسوي در اختيار دانش آموزان قرار گيرد .  
4 – كتابخانه ابوالفضلي و اردكانيان در روزهاي جمعه فعال باشند .

 

آدرس کوتاه :