مديركل فني و حرفه اي استان

آموزش هاي مهارتي مبتني برتقاضا محوري است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درنشستي با حضورحبيب الله كارگرمديركل فني و حرفه اي استان وفرماندارميبد راههاي توسعه آموزش هاي مهارتي درشهرستان ميبد بررسي شد
مديركل فني و حرفه اي استان

فرماندارميبد دراين نشست با اشاره به ظرفيت هاي مراكزفني وحرفه اي شهرستان ميبد خواستار توسعه آموزش هاي مهارتي دراين مراكزشد وافزود : انتظارداريم استان توجه ويژه اي به اين مراكزداشته باشد

رجائي نبود سالن مناسب براي برگزاري آزمون را يكي ازمشكلات عمده مراكزفني وحرفه اي ميبد بيان كرد وافزود : با توجه به برگزاري آزمون هاي ماهانه و شركت بيش از600 نفردراين آزمونها اختصاص يك سالن مناسب براي برگزاري آزمون ضروري است
وي همچنين خواستارتامين امنيت نيروهاي قراردادي ،‌ تامين وسيله نقليه و بهسازي سقف سالن هاي آموزشي فني وحرفه اي برادران ميبد شد
حبيب الله كارگرمديركل فني و حرفه اي استان در اين نشست ضمن قول رفع مشكلات مراكزفني وحرفه اي شهرستان ميبد درحوزه هاي مختلف ،  افزايش ضريب نفوذ آموزش هاي مهارتي درسطح استان و نيازسنجي ورويكرد آموزش هاي مهارتي مبتني برتقاضا محوري را ازاهداف اين مركزبيان كرد

وي درادامه مراكزفني وحرفه اي خواهران وبرادران شهرستان ميبد را ازمراكزنمونه وموفق برشمرد وافزود : خوشبختانه مراكزآموزش فني وحرفه اي شهرستان ميبد عملكرد خوبي را درسال جاري داشته است و با 520 هزارنفرساعت آموزش هاي مهارتي بيش ازتعهد خود عمل كرده است

آدرس کوتاه :