رئيس اداره اوقاف وامورخيريه ميبد

اقاف وامورخيريه ميبد با تجهيزات قديمي ونيروي انساني كم پاسخگوي ارباب رجوع نيست


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دربازديد سرزده فرماندارميبد ازاداره اوقاف وامورخيريه ، با درهاي بسته واتاق هاي خالي روبرو شديم كه علت را ازحجت الاسلام شفقت پوررئيس اين اداره جويا شديم
رئيس اداره اوقاف وامورخيريه ميبد

حجت الاسلام سيد ابراهيم شفقت پوررئيس اداره اوقاف وامورخيريه ميبد با اشاره به مشكلات اين اداره  گفت : تعدادي ازنيروهاي اين اداره يا بازنشسته شده اند ويا به جاهاي ديگرمنتقل شده اند وما با تعداد نيروي اندك پاسخگوي ارباب رجو نيستيم

حجت الاسلام شفقت پورافزود : شهرستان ميبد ازشهرستانهايي است كه 1400 موقوفه و 4400 رقبه دارد واين تعداد با تجهيزات قديمي و نيروي انساني كم قابل مديريت وپاسخگويي نيست ونيازبه نيروي انساني متخصص و امكانات به روزدارد
وي افزود : دربازديد سرزده اي كه فرماندارميبد ازاين اداره داشتند با تماس تلفني با مسئولين استان درخصوص تامين نيرو وتجهيزاداره صحبت شد وقرارشد براساس چارت سازماني تعداد 3 نفرتا دوهفته آينده برتعداد نيروي اين اداره اضافه شود و بقيه هم براساس مجوزداخلي تا پايان سال تامين شود
حجت الاسلام شفقت پورهمچنين افزود: اميدواريم با عناياتي كه امام جمعه ، نماينده وفرماندارميبد دارند بتوانيم با تامين نيرو وامكانات دراداره اوقاف وامورخيريه نسبت به احياء موقوفات و اجراي نيات موقوفات بهترازگذشته عمل كنيم
آدرس کوتاه :