اعضاي هيأت اجرائي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شهرستان ميبد تعيين شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه تعيين هيئت اجرايي ستاد نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درميبد با بيان اينكه نظام اسلامي متكي به راي مردم است گفت : نظام اسلامي مشروعيتش ازخدا ومقبوليتش ازراي مردم است

محمدرضا رجايي با اشاره به اهميت مجلس درقانون گذاري ونظارت درسرنوشت جامعه وقدرت تصميم گيري گفت : مجلس درنظام اسلامي سرنوشت جامعه را رقم مي زند وبايد كساني به مجلس شوراي اسلامي راه يابند كه كارشناس ، خداشناس و ولايي باشند

رجايي با استناد به ماده 42 قانون مجلس شوراي اسلامي گفت: هيئت هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات درحوزه انتخابيه خود هستند
فرماندارميبد درادامه با بيان اينكه انقلاب اسلامي مرزها را درهم نورديده و حيات استكباررا با چالش روبرو ساخته است تصريح كرد : استكباربا همه توان وظرفيت خود درتلاش است انتخابات را با چالش روبروكند
رجايي تصريح كرد : 12 اسفند ماه با حضورپرشورمردم درپاي صندوق هاي راي برگ زرين ديگري درتاريخ نظام اسلامي اضافه خواهيم كرد
دراين جلسه ازميان 30 نفرازمعتمدين شهرستان ميبد  آقايان احمد آب پيكر، محمدحسن حكيمي ، عليمحمد گلمحمدي ، حسين فلاح ، سيد حسين اسعدي ، محمدرضا اشتري ، شهاب دشتي و سيد مصطفي مصطفوي  به عنوان اعضاي اصلي هيئت اجرايي ستاد نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درميبد انتخاب شدند
 
 
 

 

آدرس کوتاه :