فرماندارميبد

اعتياد درجامعه يكي ازراههاي به چالش كشيدن نظام ازسوي دشمنان است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درنشست شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدراين شهرستان، مهمترين ناملايمات،‌ ناهنجاري وبزهكاري ها درجامعه را نشات گرفته ازاعتياد دانست وافزود:مافياي توليد وتوزيع مواد مخدردرمنطقه يكي ازراههاي به چالش كشيدن نظام ازسوي دشمنان است
فرماندارميبد

رجائي تصريح كرد: اگر دستگاههاي فرهنگي واعضاي شوراي فرعي مبارزه با مخدردرمراكزآموزشي وسطح جامعه با فرهنگ سازي زمينه پيشگيري ازاعتياد را تقويت كنند قطعا شاهد كنترل ، مواد افيوني درجامعه خواهيم بود

برگزاري كارگاههاي آموزشي درپارك بهاران ،‌ آگاهي بخشي درمساجد درخصوص آسيب هاي اعتياد درجامعه ، برگزاري برنامه هاي آموزشي دركارخانجات براي كارگران وارسال پيامك هاي تبليغاتي درخصوص مواد مخدرازمصوبات اين نشست بود
آدرس کوتاه :