فرماندارميبد :

اعتياد بزرگترين تهديد براي سلامت جامعه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندارميبد درنشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدراين شهرستان اعتياد را بزرگترين تهديد براي سلامت جامعه خواند و برپيشگيري ازگسترش فروش واستفاده ازمواد افيوني تاكيد كرد .
فرماندارميبد :


محمد رضا رجايي با بيان اينكه هرساله  تعدادي ازجوانان نيروي انتظامي درمبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچيان مواد مخدربه شهادت مي رسند تصريح كرد : همه دستگاههاي فرهنگي ، روحانيت ونيروهاي نظامي وبسيج بايد تمام توان خود را درحوزه پيشگيري درجهت آگاهي سازي واطلاع رساني ازاعتياد بكاربگيرند .

دادرس كارشناس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدراستان هم دراين نشست برتعامل هر بيشتر شهرستانها وارائه گزارش مستند ازفعاليت هاي خود دراين زمينه تاكيد كرد وافزود: دانشگاهها ، مراكز علمي  و آموزش وپرورش بايد با قوت ، اصول عقايد وآموزش مهارت هاي زندگي وخطرهاي ناشي ازمواد افيوني را جهت آگاهي  بخشي نسل  نوجوان و جوان دردستور كارخود قراردهند.

آدرس کوتاه :