اطلاعيه هيأت مركزي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد

اطلاعيه هيأت مركزي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد


به استناد ماده 5 "آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي" مصوب 8/5/1384 هيأت محترم وزيران، تمامي سازمانهاي مردم نهاد مكلف هستند گزارش عملكرد مالي و اجرايي ساليانه خود را حداكثر دو ماه پس از پايان هر سال مالي به هيأت مركزي نظارت و يا هيأت هاي نظارت در استانها و شهرستانها ارائه نمايند.
اطلاعيه هيأت مركزي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد
بدين وسيله به آگاهي مي رساند، سازمانهاي مردم نهاد موظف هستند نسبت به ارسال گزارش عملكرد اجرايي و مالي 1387 خود از طريق سامانه اينترنتي به نشاني http://ejtemaee.moi.ir اقدام و اصل گزارش را نيز پس از امضاي مدير عامل و بازرس سازمان حداكثر تا پايان آبان ماه سال جاري به دبيرخانه هيأتهاي نظارت مربوط ارائه نمايند .
عدم ارسال گزارش در مهلت مقرر، اقدام قانوني برابر مفاد ماده 28 آيين نامه اجرايي مذكور را به دنبال خواهد داشت .
دبيرخانه هيأت مركزي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد
 
آدرس کوتاه :