اطلاعيه سازمان تعاون روستايي استان يزد

اطلاعيه سازمان تعاون روستايي استان يزد


سازمان تعاون روستايي استان يزد در نظر دارد حسابرسي ساليانه تعداد 65 واحد تعاون روستايي و كشاورزي تحت نظارت خود در شهرستانهاي ابركوه، اردكان، مهريز، بافق، تفت، طبس، خاتم و يزد مربوط به سال مالي 86 را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضياني كه تمايل به همكاري دارند، دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد و مدارك شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 25/7/87 به اداره حسابرسي و اقع در بلوار دانشجو، نرسيده به سه راه تعاون مراجعه و پيشنهادات خود را تحويل نمايند. ضمنا متقاضيان مي توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 8252600 و 8252601 تماس حاصل نمايند.
اطلاعيه سازمان تعاون روستايي استان يزد
سازمان تعاون روستايي استان يزد در نظر دارد حسابرسي ساليانه تعداد 65 واحد تعاون روستايي و كشاورزي تحت نظارت خود در شهرستانهاي ابركوه، اردكان، مهريز، بافق، تفت، طبس، خاتم و يزد مربوط به سال مالي 86 را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
از متقاضياني كه تمايل به همكاري دارند، دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد و مدارك شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 25/7/87 به اداره حسابرسي و اقع در بلوار دانشجو، نرسيده به سه راه تعاون مراجعه و پيشنهادات خود را تحويل نمايند.
ضمنا متقاضيان مي توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 8252600 و 8252601 تماس حاصل نمايند.
آدرس کوتاه :