استعفاي مشاور فرماندار در امور جوانان

استعفاي مشاور فرماندار در امور جوانان


علايي به جاي شيخ نيا مشاور فرماندار در امور جوانان شد .
استعفاي مشاور فرماندار در امور جوانان
آقاي شيخ نيا از سمت خود كناره گيري و آقاي علايي به عنوان مشاور جديد فرماندار در امور جوانان معرفي شد
آقاي محمدرضا شيخ نيا، كارمند بيمه مركزي ايران كه به مدت يك سال و نيم در سمت مشاور فرماندار در امور جوانان مشغول بودة به دليل مشكلات كاري و عدم همكاري بيمه ايران با نامبرده در خصوص حضور ايشان در فرمانداري و كميته جوانان استعفاي خود را تقديم آقاي رجايي كرد.
آقاي رجايي نيز پس از قبول استعفاي ايشان، آقاي سيدمحمدحسن علايي، رئيس جهاد دانشگاهي به عنوان مشاور فرماندار انتخاب و معرفي نمودند و آقاي شيخ نيا به عنوان رابط ايشان ادامه فعاليت خواهند داشت .
كميته جوانان در امور جاري جوانان شهرستان از قبيل تشكيل جلسات مختلف با حضور مسئولين، تشكيل كميته ازدواج و ديگر امور مربوط به جوانان فعاليت مي نمايد .
آدرس کوتاه :