معاون فرماندارميبد

ازمهارترافيك خيابان امام درآينده نزديك خبرداد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورفلاح معاون فرماندارميبد ، شهردار، دادستان واعضاي شوراي ترافيك ميبد مشكلات ترافيك خيابان امام شهرستان ميبد بررسي شد
معاون فرماندارميبد

فلاح دراين جلسه راهكارهاي قانوني واجرايي كه تاكنون به آن پرداخته نشده را تشريح كرد وافزود : با جابجايي پزشكان ، داروخانه ها ودرمانگاهها كاهش ترافيك خيابان امام امكانپذيراست

 دراين جلسه مقررشد جابجايي  پزشكان ، داروخانه ها ودرمانگاههاي شهرستان بررسي و طبق بند مصوب درجلسه شوراي ترافيك ، شهرداري آغازساماندهي را اطلاع رساني كند
آدرس کوتاه :