آراي كانديداهاي رياست جمهوري در شهرستان ميبد

آراي كانديداهاي رياست جمهوري در شهرستان ميبد


دكتر محمود احمدي نژاد با كسب اكثريت آرا براي دومين بار رئيس جمهور ايران شد .
آراي كانديداهاي رياست جمهوري در شهرستان ميبد

نتيجه نهايي شمارش آرا در شهرستان ميبد به شرح ذيل اعلام مي گردد :

1- محمود احمدي نژاد         30580 رأي      ( 24/68 درصد)

2- محسن رضايي                606   رأي      ( 35/1 درصد  )

3- مهدي كروبي                 131    رأي      ( 09/  درصد   )

4- ميرحسين موسوي         12380 رأي      ( 63/28 درصد)

تعداد مجموع كل آراي كانديداها       41147 رأي

تعداد كل آرا                                44819 رأي

در صد مشاركت مردم                    43/97 درصد

آدرس کوتاه :