اخبار كوتاه شهرستان ميبد

اخبار كوتاه شهرستان ميبد


دو خبر كوتاه از شهرستان ميبد
اخبار كوتاه شهرستان ميبد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد در جلسه كميته حفاظت از اراضي ملي كه در محل فرمانداري تشكيل شد برتهيه بانك اطلاعاتي درخصوص اراضي ملي ومتعلق به دولت تاكيد كرد وافزود : تمامي دستگاه هاي اجرايي بايد درحفظ وحراست ازتماميت ارضي ملي تلاش كنند
دراين جلسه 3 فقره پرونده زمين خواري صورت گرفته درشهرستان بررسي شد

**********************************

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، همزمان با آغازدهه کرامت و با حضورخواجه سروی معاون فرهنگی وزارت علوم ، فرماندارمیبد ، مدیردانشکده الهیات میبد وجمعی ازمسئولین کلنگ دو پروژه مسجد وخوابگاه درمرکزآموزش عالي میبد به زمین زده شد
خواجه سروي دراين مراسم 200 ميليون ريال براي ساخت مسجد اختصاص داد
اين دوپروژه قراراست به مدت يكسال ساخته شود
آدرس کوتاه :