اخبار كوتاه بخشداري


دو خبر كوتاه از بخشداري مركزي ميبد

هشتمين جلسه شوراي اسلامي بخش با حضور بخشدار مركزي برگزار شد

در اين جلسه موضوعاتي از جمله حريم شهر ميبد ، مشكلات طرحهاي هادي روستاها و پي گيري طرح تعيين محدوده روستاهاي فاقد دهياري و همچنين حريم روستاها، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در ادامه از فعاليتهاي بسيارخوب مجموعه پرسنل شركت تعاوني دهياريهاي شهرستان تقدير و تشكر گرديد
 
 
***********************************
جلسه اي به منظور هماهنگي ميراث فرهنگي و شوراي اسلامي و دهياري روستاي بفروييه در محل دفتر معاون فرماندار برگزار گرديد
اين جلسه كه با حضور معاون فرماندار، بخشدار مركزي ، رئيس ميراث فرهنگي شهرستان ، اعضاي شوراي اسلامي و دهيار روستاي بفروييه برگزار گرديد، بسياري ازمسائل و ديدگاههاي طرفين مطرح و مقرر گرديد با توجه به طرحهاي تهيه شده و طرحهاي بالادستي اقدامات لازم با هماهنگي كامل صورت گيرد
 
آدرس کوتاه :