اجراي پروژه بازارچه ميوه و تره بارشهرستان ميبد دردستوركارقرارگرفت

اجراي پروژه بازارچه ميوه و تره بارشهرستان ميبد دردستوركارقرارگرفت


درجلسه ايي كه درفرمانداري ميبد تشكيل شد ؛ درخصوص اجراي پروژه بازارچه ميوه و تربارشهرستان ميبد تصميم گيري شد .
اجراي پروژه بازارچه ميوه و تره بارشهرستان ميبد دردستوركارقرارگرفت

بازارچه ميوه و تره بارميبد درجنب اداره اوقاف ميبد درزميني حدود 4هزارمتراحداث مي شود .

برا ي اجراي اين بازارچه قراراست شهرداري ميبد با اعلام مزايد ه به بخش خصوصي واگذارشود .

لازم به ذكراست ازطريق كمك هاي فني اعتباري استانداري به ازاي هرواحد بازارچه يك ميليارد ريال معادل يكصد ميليون تومان بعنوان تسهيلات براي مجري اين پروژه اختصاص يابد .

آدرس کوتاه :