انتقادات و پيشنهادات
لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
ایمیل وارد شده معتبر نمیباشد
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگي
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
پست الكترونيكي
این فیلد اجباری است.
نوع
متن
Text to Identify
به نطر شما كداميك از اولويت هاي زير مهمترين اولويت توسعه شهرستان مي باشد؟
% آرا
0% 0 a. توسعه كشاورزي
0% 0 b. توسعه عمراني
100% 1 c. توسعه فرهنگي
0% 0 d. توسعه صنعتي

کل آرا: 1