ستاد انتخابات كشور اعلام كرد


ستاد انتخابات كشور فهرست برنامه زمان بندي روز شنبه برگزاري انتخابات مجلس نهم را اعلام كرد.
ستاد انتخابات كشور اعلام كرد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ برنامه زمان بندي روزانه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در روز شنبه اعلام شد.
*فهرست برنامه برنامه‌هاي روزانه؛ شنبه از 3/10/90
1-دستور شروع انتخابات بر اساس ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مطابق فرم شماره 5 - مسئول اجرايي برنامه وزير كشور - مهلت؛ يك روز.
-2 اعلام وصول دستور شروع انتخابات به ستاد انتخابات كشور بر اساس و مطابق فرم شماره 6(به استناده ماده 9 آئين نامه اجرايي) - مسئول اجرايي برنامه فرمانداران مركز حوزه انتخابي - مهلت؛ بلافاصله پس از دريافت دستور.
3-صدور دستور تشكيل هيات‌هاي اجرايي فرعي به فرمانداران و بخشداران حوزه‌هاي فرعي مطابق فرم شماره 7(به استناد ماده 31 قانون و ماده 10 آئين نامه) - مسئول اجرايي؛ فرمانداران مركز حوزه انتخابيه - مهلت؛ بلافاصله پس از دريافت دستور
4- انتشار آگهي ثبت نام داوطلبان مطابق فرم شماره 23 (به استناد ماده 45 قانون و تبصره يك ماده 21 آئين نامه) - مسئول اجرايي برنامه؛ فرمانداران مركز حوزه انتخابيه - مهلت؛ همان روز.
5- انتخاب 30 نفر معتمد محلي و اعلام اسامي آنان به هيات نظارت مربوطه به منظور تاييد صلاحيت مطابق فرم شماره 8(بهاستناد ماده 32 قانون و ماده 11 آئين نامه) - مسئول اجرايي برنامه كليه فرمانداران و بخشداران - مهلت؛ همان روز.
6-در صورت تشكيل شوراي اسلامي شهرستان / بخش، اعلام مراتب انتخاب و معرفي يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان - بخش براي شركت در جلسات هيات اجرايي به عنوان يك نفر از 9 نفر معتمدين اصلي به آن شورا مطابق فرم شماره 14(به استناد ماده 31 قانون و ماده 13 آئين نامه) - مسئول اجرايي برنامه؛ كليه فرمانداران و بخشداران - مهلت؛ حداكثر تا 8/10/90.
7- آغاز بررسي صلاحيت 30 نفر معتمدين معرفي شده و اظهار نظر در خصوص تاييد يا رد صلاحيت آنان و اعلم مراتب به فرماندار بخشدار ذيربط مطابق فرم شماره 9 حداكثر تا پايان روز سوم روز شمار انتخابات (بر اساس ماده 32 و تبصره‌هاي 1 و 2 قانون و ماده 12 آئين نامه) - مسئول اجرايي برنامه؛ كليه هيات‌هاي نظارتي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي - مهلت 3 روز پس از دريافت اسامي.
8- تشكيل جلسه انتخابات معتمدين هيات اجرايي حوزه انتخابيه در صورت وصول نظريه هيات نظارت مبني بر تاييد صلاحيت تمامي 30 نفر معتمدين پيشنهادي و با دعوت از اعضاي هيات نظارت و رئيس ثبت احوال و 30 نفر معتمدين تاييد شده و عضو معرفي شده شوراي اسلامي شهرستان با بخش به منظور انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل مطابق فرم شماره 17 (به استناد ماده 31 قانون و ماده 15 آيين نامه) - مسئول اجرايي برنامه؛ كليه فرمانداران و بخشداران - مهلت 6 روز حداكثر تا 8/10/90.
9- اعلام اسامي معتمدين اصلي و علي البدل هيئت اجرايي به ستاد انتخابات كشور مطابق فرم شماره 18 (ماده 16 آيين نامه) - مسئول اجرايي برنامه؛ فرمانداران مراكز حوزه انتخابيه - مهلت بلافاصله پس از انتخابات آنها.
10- اعلام اسامي و مراتب انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيئت اجرايي فرعي به فرمانداران مراكز حوزه انتخابيه مطابق فرم شماره 19 (ماده 17 آئين‌نامه) - مسئول اجرايي برنامه؛ فرمانداران و بخشداران حوزه‌هاي فرعي - مهلت؛ بلافاصله پس از انتخاب آنها.
11- آغاز ثبت نام از داوطلبان و اعلام اسامي و مشخصات ثبت نام شدگان و با اعلام عدم مراجعه داوطلب براي ثبت نام به ستاد انتخابات كشور در پايان وقت اداري مطابق فرم‌هاي شماره 28 و 34 (به استناد ماده 45 قانون و 23 آيين نامه و تبصره 2 آن) - مسئول اجرايي برنامه؛ فرمانداران مركز حوزه انتخابيه - 7 روز حداكثر تا 9/10/90.
12- ارسال دو نسخه تصوير فرم اعلام داوطلبي، دو نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه، كارت ملي، سه قطعه عكس و ساير مدارك هر يك از داوطلبان به ستاد انتخابات كشور از طريق ستاد انتخابات استان مطابق فرم‌هاي شماره 30 و 31 (به استناد ماده 23 قانون و تبصره 3 آن) - مسئول اجرايي برنامه فرمانداران مركز حوزه انتخابيه و ستاد انتخابات استان - مهلت روز حداكثر تا 9/10/90.
13- ارسال ليست اسامي و مشخصات كامل داوطلبان به هيات مركزي نظارت مطابق فرم شماره 23/الف (ماده 47 قانون و 23 آئين نامه) - مسئول اجرايي برنامه؛ ستاد انتخابات كشور - مهلت؛ روزانه.
14- ارسال فهرست اسامي و مشخصات كامل داوطلبان به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل و سازمان ثبت احوال كشور مطابق فرم شماره 35 (به استناد ماده 48 و ماده 24 آيين نامه) - مسئول اجرايي؛ ستاد انتخابات كشور.

آدرس کوتاه :