به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، به مناسبت هفته هواي پاك يكصد نفرازدانش آموزان مدارس دخترانه شهرستان ميبد با دردست داشتن پلاكارت وپوستردرپارك غدير، همايش پياده روي برگزارو هفته هواي پاك را گرامي داشتند

اين مراسم كه با همكاري آموزش وپرورش ، محيط زيست و فرمانداري ميبد برگزارشد؛فلاح معاون فرماندارميبد دراين مراسم هفته پاك را گرامي داشت وبا اشاره به زندگي گذشته گان درباغ شهرها گفت : متاسفانه با افزايش جمعيت، زندگي ماشيني  و پديده صنعت ، بسياري ازباغات تخريب شده است وانواع بيماريهاي قلبي وعروقي ، زندگي نسل آينده را تهديد مي كند

معاون فرماندارميبد توسعه فضاي سبزو مديريت دركنترل آلاينده هاي صنعتي را ازدغدغه هاي مسئولين دانست و افزود : با توجه به شرايط اقليمي گرم وخشك استان يزد وشهرستان ميبد بايد سرمايه گذاران را به سمت صنايع پاك هدايت كرد
سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپرورش ميبد هم درابتداي اين مراسم برحفظ فضاي سبزو توسعه آن تاكيد كرد وضمن قدرداني ازصاحبان صنايع درسرمايه گذاري وايجاد اشتغال درشهرستان افزود : صاحبان صنايع بايد آلاينده هاي صنعتي را دراستان وشهرستان ميبد جدي بگيرند و با به كارگيري راهكارهاي مناسب علمي وكارشناسي ، هواي پاك وزندگي سالم را كه حق هرانساني است به خطرنياندازند
گفتني است : 29 دي ماه به عنوان روزملي هواي پاك نامگذاري شده است و تا 6 دي ماه به عنوان هفته هواي پاك مي باشد
 
آدرس کوتاه :