دكتركلانتري عضوهيئت بازرسي استان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دكتركلانتري عضوهيئت بازرسي استان درجمع اعضاي هيئت بازرسي وسربازرسان شهرستان ميبد با اشاره به اهميت نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت : انتخابات اين دوره به دليل بيداري اسلامي دركشورهاي منطقه ازاهميت خاصي برخورداراست وهرچه اقتدارنظام مقدس اسلام بيشترباشد حركت آنها پرشتاب تروكوبنده ترخواهد بود واراده آنها براي مبارزه با استكبارجهاني قوي ترخواهد شد
دكتركلانتري عضوهيئت بازرسي استان

عضوهيئت بازرسي استان درادامه افزود : فتنه 88 علي رغم همه بي انصافي ها موجب استحكام نظام شد و رهبري هاي مقام معظم رهبري و حضوربه موقع مردم درصحنه نشان داد كه نقشه هاي استكباردرايران اسلامي كارآيي ندارد

وي تصريح كرد : دشمنان بعدازفتنه 88 به دنبال اين هستند كه با استفاده ازابزارهاي رسانه اي خود نشان دهند كه اعتماد مردم بعدازفتنه 88 به نظام كم شده است و حضورمردم درانتخابات بسيارپايين است
دكتركلانتري با اشاره به برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي درمراكزعلمي حق بودن انتخابات وتكليف شرعي درشركت انتخابات را ازديدگاه امام وقانون اساسي تشريح كرد وافزود : انتخابات هم حق است وهم وظيفه شرعي است چرا كه سرنوشت فرد وجامعه را تعيين مي كند و همه بايد هم  به عنوان يك تكليف شرعي درانتخابات مشاركت كنند وهم براي احقاق حق خود پاي صندوق هاي راي حاضرشوند
عضوهيئت بازرسي استان گفت : مردم نظام را ازخودشان مي دانند و فعالانه درانتخابات مشاركت خواهند داشت
وي درادامه با تشريح وظايف بازرسان وسربازرسان دراين جلسه شناسايي شعبه قبل ازروزراي گيري ، آشنايي كامل به وظايف اعضاي شعب وناظرين ، حضوربه موقع درشعبه تعيين شده ونحوه تعامل وهمكاري با نماينده فرماندار، مراقبت ازحسن اجراي انتخابات درشعبه مربوطه ، بررسي چگونگي ايجاد نظم وحفاظت ازصندوق توسط نيروي انتظامي ، انعكاس هرگونه تخلف به نماينده فرمانداروارسال گزارش به بازرس مربوطه ، مراقبت وحفظ بي طرفي كامل ، مراقبت ازروند برعدم راي مكرر ازيك راي دهنده ، مراقبت ازسن قانوني راي دهندگان ، مراقبت ازتطبيق راي دهندگان با اصل شناسنامه ، محل استقرار صندوق ، مخفي بودن آراي راي دهندگان ، هنگام قرائت آراء ، تعامل با سربازرسان ونمايندگان كانديداها وتهيه گزارش نهايي را بخشي ازوظايف بازرسان وسربازرسان بيان كرد
آدرس کوتاه :