معاون برنامه ريزي استاندار يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا بابايي ضمن بازديد از ستاد اجرايي، فرمانداري و دو شعبه اخذ راي در شهرستان ميبد، در مصاحبه با خبرنگارواحد خبردرمیبد گفت : تعدد كانديداها موجب رقابت جدي دراین دوره ازانتخابات شده است و مردم با شور و اشتياق بيشتري به پاي صندوق هاي راي می آیند
معاون برنامه ريزي استاندار يزد

وي افزود:هميشه مردم ما، مردمان روزهاي سختبودند و حضور در صحنه را حفظ كردند.

بابايي تصريح كرد: دشمن همه جوره نگاه بهمملكت ما دارد و همه دنيا نگاه شان به ما است، چون نقش آفريني مردم ايران بي نظيراست
وي خاطر نشان كرد: دشمنان فكر مي كنند كهبا تحريم هايشان مردم نا اميد مي شوند و حضورشان كمرنگ مي شود، ولي برعكس است؛ مردمنشان دادند كه به پاي نظام و ولايت تا پاي جان ايستادند
معاون استاندار یزد بيان كرد: استكبار تجربه سخت تريبراي مردم رقم زد، جنگ هشت ساله را تحميل كرد كه مردم مقاومت كردند و مطمئنا مردم ما حضورپر رنگ و با شور و نشاطي را خواهند داشت و به خواست الهي ما شاهد خلق حماسه ای جديدتوسط مردم خواهيم بود
آدرس کوتاه :